DOKUMENTY WEWNĄTRZSZKOLNE

STATUT XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ

NAUCZANIE HYBRYDOWE LUB ZDALNE - PROCEDURY

OŚWIADCZENIE WOLI UDZIAŁU UCZNIA W LEKCJACH RELIGII

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA