DOKUMENTY WEWNĄTRZSZKOLNE

STATUT XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ

OŚWIADCZENIE WOLI UDZIAŁU UCZNIA W LEKCJACH RELIGII

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA