DOKUMENTY WEWNĄTRZSZKOLNE

STATUT XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ

REGULAMIN PORZĄDKOWY DNIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA