PROFILE KLAS

KLASA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

Matematyka

Informatyka

Język angielski

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:

Język polski

Matematyka

Informatyka

Język obcy nowożytny

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:

Grafika komputerowa / Programowanie komputerowe

JĘZYKI OBCE:

Język angielski (kontynuacja)

Język niemiecki (kontynuacja)

Chcesz studiować na uczelniach technicznych, ekonomiczno-biznesowych? Na kierunkach związanych z informatyką, matematyką, ekonometrią, ekonomią, finansami, zarządzaniem? Chcesz  pracować w banku, księgowości, w działach IT przedsiębiorstw, a może chcesz zajmować się grafiką komputerową? Ta klasa jest dla Ciebie!

Uczniowie klasy matematyczno-informatycznej:

 • realizować będą program informatyki zgodny z wytycznymi Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne,
 • zdobędą wiedzę w zakresie myślenia komputacyjnego i kodowania,
 • rozwiną umiejętności projektowania i przetwarzania obrazów cyfrowych,
 • zdobędą kluczowe umiejętności w aplikacjach do tworzenia prezentacji,
 • poznają efektywne metody pracy z programami użytkowymi,
 • nauczą się rozwiązywać zagadnienia matematyczne z wykorzystaniem narzędzi IT,
 • uczestniczyć będą w zajęciach prowadzonych przez naukowców i studentów US,
 • zrealizują internetowy program edukacyjny „IT Szkoła” prowadzony przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową,
 • uczestniczyć będą w olimpiadach i konkursach IT.

KLASA MATEMATYCZNO-PSYCHOLOGICZNA

KOGNITYWISTYCZNA

PRZEDMIOTY POSZERZONE:

Matematyka

Biologia

Język angielski

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:

Język polski

Matematyka

Biologia

Język obcy nowożytny

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:

Techniki informatyczne

PROPEDEUTYKA KOGNITYWISTYKI

(statystyka, filozofia, podstawy psychologii i komunikacji)

JĘZYKI OBCE:

Język angielski (kontynuacja)

Język niemiecki (kontynuacja)

Chcesz studiować na uczelniach technicznych, medycznych, humanistyczno-społecznych? Na kierunkach związanych z komunikacją społeczną, usprawnianiem komunikacji wykorzystującej nowoczesne technologie informacyjne? Na kierunkach związanych z branżą IT, branżą reklamową, z kreowaniem wizerunku firmy, na kierunkach inżynieryjnych, technicznych, informatycznych, a także psychologii czy socjologii? Ta klasa jest dla Ciebie!

Uczniowie klasy matematyczno-psychologicznej:

 • w rozszerzonym zakresie zdobędą wiedzę z biologii, matematyki oraz informatyki, filozofii, psychologii i kognitywistyki
 • zdobędą kompetencje w zakresie sztucznej inteligencji, kreatywności, logicznego i analitycznego myślenia, poznawczej aktywności ludzkiego umysłu
 • rozwiną umiejętności lingwistyczne
 • będą uczestniczyć w zajęciach, laboratoriach i wykładach prowadzonych przez naukowców i studentów Pomorskiego Uniwersytety Medycznego oraz  Uniwersytetu Szczecińskiego
 • priorytetem jest bardzo dobre przygotowanie do matury z matematyki, biologii, języka obcego
 • staną się  uczestnikami konkursów i olimpiad organizowanych przez uczelnie wyższe
 • będą kształtować własną  pomysłowość i kreatywność w podejmowanych działaniach i planowaniu własnej ścieżki do  kariery zawodowej.
W klasie realizowany będzie  eksperyment pedagogicznym „Myślę pozytywnie – działam kreatywnie”, adresowany do uczniów interesujących się działaniem ludzkiego umysłu, a bazujący na propedeutyce kognitywistyki. Klasa objęta patronatem Uniwersytetu Szczecińskiego.

KOGNITYWISTYKA, to dynamicznie rozwijającą się dziedzina wiedzy o poznawczej i komunikacyjnej aktywności człowieka, która łączy psychologię poznawczą, neurobiologię, filozofię umysłu, sztuczną inteligencję, lingwistykę, matematykę i informatykę. Jej celem jest zrozumienie działania umysłu ludzkiego, jego rozumowania, percepcji, pamięci, świadomości, emocji, wrażliwości moralnej, rozumienia języka itp.

KLASA EUROPEJSKO-TURYSTYCZNO-LINGWISTYCZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

Historia

Geografia

Język angielski

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:

Język polski

Matematyka

Geografia

Język obcy nowożytny

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:

Poszerzenie z przedmiotów humanistycznych

Technologie informatyczne

JĘZYKI OBCE:

Język angielski (kontynuacja)

Język niemiecki (kontynuacja)

Język włoski (od podstaw)

Klasa europejsko - turystyczno – lingwistyczna umożliwia w przyszłości studiowanie m.in. filologii, europeistyki, stosunków międzynarodowych, prawa, historii , socjologii, psychologii lub innych kierunków humanistycznych ale także kognitywistyki, geografii, turystyki, geodezji i kartografii, geoinformatyki, gospodarki przestrzennej, inżynierii środowiska, ochrony środowiska i wielu innych.

To propozycja dla osób o szerokich horyzontach, zainteresowanych naukami społecznymi i humanistycznymi, bezpieczeństwem na świecie, mechanizmami działania społeczeństw, polityki, współczesnego świata, kulturą międzynarodową, dla osób otwartych, ciekawych świata, interesujących się turystyką, aktywnym spędzaniem czasu wolnego i nauką języków obcych, w tym nowość - nauką języka włoskiego od podstaw.

Zgodnie z programem klasy, realizowane będą trzy przedmioty w rozszerzonym zakresie: historia, geografia i język angielski. Dla uczniów zainteresowanych przedmiotami humanistycznymi pojawi się możliwość poszerzenia z zakresu języka polskiego i WOS-u.

Klasa uczestniczy w programie wymiany międzynarodowej z niemiecką szkołą w Laucha. W ramach bloku z turystyki, uczniowie będą mogli korzystać z szerokiej oferty wycieczek krajowych i zagranicznych przygotowywanych przez szkołę, a w ramach turystyki regionalnej, poznają szlaki historyczno-turystyczne regionu. Biorąc udział w zajęciach dodatkowych, uczniowie będą mieli możliwość zdobycia uprawnień i kwalifikacji z zakresu ratownictwa, w tym ratownictwa wodnego oraz wychowawcy kolonijnego.

-

KLASA PRZYRODNICZO-MEDYCZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

Biologia

Chemia

Język angielski

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:

Język polski

Matematyka

Biologia

Język obcy nowożytny

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:

Język angielski w medycynie

Technologie informatyczne

JĘZYKI OBCE:

Język angielski (kontynuacja)

Język niemiecki (kontynuacja)

Chcesz studiować na uczelniach przyrodniczych i medycznych? Na kierunkach: analityka medyczna, psychologia zdrowia, biotechnologia, dietetyka, fizjoterapia, higiena dentystyczna, kosmetologia, farmacja, ratownictwo medyczne, biologia, kynologia, zootechnika, mikrobiologia stosowana, technologia żywności, inżynieria chemiczna, nanotechnologia, ochrona środowiska i wielu innych? Ta klasa jest dla Ciebie!

Uczniowie klasy przyrodniczo-medycznej:

 • uczestniczyć będą w zajęciach, laboratoriach i wykładach prowadzonych przez naukowców oraz studentów PUM i ZUT
 • staną się uczestnikami konkursów i olimpiad organizowanych przez uczelnie wyższe i inne organizacje naukowe
 • objęci zostaną autorskim programem „Język angielski w medycynie”
 • rozwiną pasje i zdobędą wiedzę w zakresie nauk biologicznych i medycznych.
Opis klasy

· klasa objęta patronatem Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego

· w ramach współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziałem Nauk o Żywności i Rybactwa, oraz Wydziałem Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, uczniowie uczestniczą w warsztatach dydaktycznych, projektach naukowych, wykładach i prelekcjach prowadzonych przez pracowników naukowych w/w uczelni

· klasa skierowana jest do uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami medycznymi, przyrodniczymi i technicznymi na uczelniach wyższych lub w pracy zawodowej

· stwarza możliwość kontynuowania nauki na kierunkach m.in. takich jak: analityka medyczna, psychologia zdrowia, biotechnologia, dietetyka, fizjoterapia, higiena dentystyczna, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, biologia, kynologia, zootechnika, gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym, mikrobiologia stosowana, rybactwo, technologia żywności i żywienia człowieka, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności, chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, nanotechnologia, ochrona środowiska, technologia chemiczna,

· priorytetem jest bardzo dobre przygotowanie do matury z biologii, chemii, języka obcego

· od klasy drugiej nauka języka angielskiego „zawodowego” w zakresie nauk medycznych

ZAPRASZAMY