PROFILE KLAS

KLASA INFORMATYCZNA

Z ELEMENTAMI ROBOTYKI

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

Informatyka

Matematyka

Język angielski

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:

Język polski

Matematyka

Informatyka

Język obcy nowożytny

PRZEDMIOTY DODATKOWE:

Grafika komputerowa

Programowanie komputerowe

Robotyka

Media - produkcja, edycja

JĘZYKI OBCE:

Język angielski (kontynuacja)

Język niemiecki (kontynuacja)

Chcesz studiować na uczelniach technicznych, ekonomiczno-biznesowych? Na kierunkach związanych z informatyką, matematyką, ekonometrią, ekonomią, finansami, zarządzaniem? Chcesz  pracować w banku, księgowości, w działach IT przedsiębiorstw, a może chcesz zajmować się grafiką komputerową? Ta klasa jest dla Ciebie!
Uczniowie klasy informatyczno-matematycznej:
 • realizować będą program informatyki zgodny z wytycznymi Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne,
 • zdobędą wiedzę w zakresie myślenia komputacyjnego i kodowania,
 • rozwiną umiejętności projektowania i przetwarzania obrazów cyfrowych,
 • zdobędą kluczowe umiejętności w aplikacjach do tworzenia prezentacji,
 • poznają efektywne metody pracy z programami użytkowymi,
 • nauczą się rozwiązywać zagadnienia matematyczne z wykorzystaniem narzędzi IT,
 • uczestniczyć będą w zajęciach prowadzonych przez naukowców i studentów US,
 • zrealizują internetowy program edukacyjny „IT Szkoła” prowadzony przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową,
 • uczestniczyć będą w olimpiadach i konkursach IT.

KLASA MATEMATYCZNO-PSYCHOLOGICZNA

KOGNITYWISTYCZNA

PRZEDMIOTY POSZERZONE:

Matematyka

Biologia

Język angielski

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:

Język polski

Matematyka

Biologia

Język obcy nowożytny

PRZEDMIOTY DODATKOWE:

Propedeutyka kognitywistyki

Podstawy psychologii i komunikacji

JĘZYKI OBCE:

Język angielski (kontynuacja)

Język niemiecki (kontynuacja)

Chcesz studiować na uczelniach technicznych, medycznych, humanistyczno-społecznych? Na kierunkach związanych z komunikacją społeczną, usprawnianiem komunikacji wykorzystującej nowoczesne technologie informacyjne? Na kierunkach związanych z branżą IT, branżą reklamową, z kreowaniem wizerunku firmy, na kierunkach inżynieryjnych, technicznych, informatycznych, a także psychologii czy socjologii? Ta klasa jest dla Ciebie!
Uczniowie klasy matematyczno-psychologicznej:
 • w rozszerzonym zakresie zdobędą wiedzę z biologii, matematyki oraz informatyki, filozofii, psychologii i kognitywistyki
 • zdobędą kompetencje w zakresie sztucznej inteligencji, kreatywności, logicznego i analitycznego myślenia, poznawczej aktywności ludzkiego umysłu
 • rozwiną umiejętności lingwistyczne
 • będą uczestniczyć w zajęciach, laboratoriach i wykładach prowadzonych przez naukowców i studentów Pomorskiego Uniwersytety Medycznego oraz  Uniwersytetu Szczecińskiego
 • priorytetem jest bardzo dobre przygotowanie do matury z matematyki, biologii, języka obcego
 • staną się  uczestnikami konkursów i olimpiad organizowanych przez uczelnie wyższe
 • będą kształtować własną  pomysłowość i kreatywność w podejmowanych działaniach i planowaniu własnej ścieżki do  kariery zawodowej.
Opis klasy:

W klasie realizowany będzie  eksperyment pedagogicznym „Myślę pozytywnie – działam kreatywnie”, adresowany do uczniów interesujących się działaniem ludzkiego umysłu, a bazujący na propedeutyce kognitywistyki. Klasa objęta patronatem Uniwersytetu Szczecińskiego.

KOGNITYWISTYKA, to dynamicznie rozwijającą się dziedzina wiedzy o poznawczej i komunikacyjnej aktywności człowieka, która łączy psychologię poznawczą, neurobiologię, filozofię umysłu, sztuczną inteligencję, lingwistykę, matematykę i informatykę. Jej celem jest zrozumienie działania umysłu ludzkiego, jego rozumowania, percepcji, pamięci, świadomości, emocji, wrażliwości moralnej, rozumienia języka itp.

KLASA PRZYRODNICZO-MEDYCZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

Biologia

Chemia

Język angielski

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:

Język polski

Matematyka

Biologia

Język obcy nowożytny

PRZEDMIOTY DODATKOWE:

Biochemia

Biologia w medycynie

Język angielski w medycynie

JĘZYKI OBCE:

Język angielski (kontynuacja)

Język niemiecki (kontynuacja)

Chcesz studiować na uczelniach przyrodniczych i medycznych? Na kierunkach: analityka medyczna, psychologia zdrowia, biotechnologia, dietetyka, fizjoterapia, higiena dentystyczna, kosmetologia, farmacja, ratownictwo medyczne, biologia, kynologia, zootechnika, mikrobiologia stosowana, technologia żywności, inżynieria chemiczna, nanotechnologia, ochrona środowiska i wielu innych? Ta klasa jest dla Ciebie!
Uczniowie klasy przyrodniczo-medycznej:
 • uczestniczyć będą w zajęciach, laboratoriach i wykładach prowadzonych przez naukowców oraz studentów PUM i ZUT
 • staną się uczestnikami konkursów i olimpiad organizowanych przez uczelnie wyższe i inne organizacje naukowe
 • objęci zostaną autorskim programem „Język angielski w medycynie”
 • rozwiną pasje i zdobędą wiedzę w zakresie nauk biologicznych i medycznych.
Opis klasy

Klasa objęta patronatem Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego.

W ramach współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziałem Nauk o Żywności i Rybactwa, oraz Wydziałem Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, uczniowie uczestniczą w warsztatach dydaktycznych, projektach naukowych, wykładach i prelekcjach prowadzonych przez pracowników naukowych w/w uczelni.

Klasa skierowana jest do uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami medycznymi, przyrodniczymi i technicznymi na uczelniach wyższych lub w pracy zawodowej. Stwarza możliwość kontynuowania nauki na kierunkach m.in. takich jak: analityka medyczna, psychologia zdrowia, biotechnologia, dietetyka, fizjoterapia, higiena dentystyczna, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, biologia, kynologia, zootechnika, gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym, mikrobiologia stosowana, rybactwo, technologia żywności i żywienia człowieka, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności, chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, nanotechnologia, ochrona środowiska, technologia chemiczna,

Priorytetem jest bardzo dobre przygotowanie do matury z biologii, chemii, języka obcego.

Od klasy drugiej wprowadzana jest nauka języka angielskiego „zawodowego” w zakresie nauk medycznych.

KLASA OGÓLNA (UNIWERSYTECKA)

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

Język angielski

Język polski/Historia

lub Biologia/Geografia

(do wyboru od klasy 2)

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:

Język polski

Matematyka

Język angielski

Biologia/Geografia/Historia

PRZEDMIOTY DODATKOWE:

Dostosowane do profilu od klasy 2

JĘZYKI OBCE:

Język angielski (kontynuacja)

Język niemiecki (kontynuacja)

Chcesz studiować na uczelniach wyższych lub uczyć się w szkołach policealnych, ale jeszcze nie wiesz w jakich?  Ta klasa jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie! Będąc uczniem klasy pierwszej ogólnej, poznaj swoje preferencje, swoje zainteresowania, swoje mocne i słabe strony. Decyzję o tym, czego chciałbyś się uczyć dalej, podejmij u progu klasy drugiej.
Wybierając profil ogólny - uniwersytecki będziesz mógł przygotowywać się do studiowania na kierunkach: politechnicznych, humanistycznych, językowych, pedagogicznych, artystycznych, medycznych, na kierunkach ścisłych oraz wielu innych proponowanych przez wszystkie uczelnie w Polsce i za granicą.

 

Uczniowie klasy ogólnej (uniwersyteckiej):
 • uczestniczyć będą w zajęciach, laboratoriach i wykładach prowadzonych przez naukowców oraz studentów US, PUM i ZUT
 • staną się uczestnikami konkursów i olimpiad organizowanych przez uczelnie wyższe i inne organizacje naukowe
 • zostaną objęci autorskim programem "MYŚLĘ POZYTYWNIE - DZIAŁAM KREATYWNIE"
 • rozwiną pasje i zdobędą wiedzę w zakresie nauk humanistycznych lub przyrodniczych (w zależności od wyboru rozszerzeń)
Opis klasy:

Profil ogólny adresowany jest do uczniów, którzy nie są jeszcze zdecydowani, jaką drogę swojego dalszego kształcenia wybrać. W przeciwieństwie do innych szkół ponadpodstawowych, absolwent klasy VIII trafiający do klasy ogólnej w XVI LO, nie musi dokonywać wybory profilu nauczania na etapie rekrutacji do liceum.

Zgodnie z podstawą programową, w pierwszym roku nauki uczeń zdobywa wiedzę w zakresie podstawowym ze wszystkich przedmiotów (wyjątkiem jest język angielski, który już od początki nauki  realizowany jest w zakresie rozszerzonym). Uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z przedmiotów: język polski, historia, biologia, geografia, na których w pierwszej klasie realizuje poszerzone treści  z podstawy programowej. Jest to rok na dokonanie wyboru, jakich przedmiotów uczeń chce się uczyć w zakresie rozszerzonym i z jakich przedmiotów jako wiodących, chce się przygotowywać do egzaminu maturalnego. "Rozszerzenia " rozpoczynają się od klasy drugiej.

Uczniowie klasy ogólnej - uniwersyteckiej, mają możliwość uczestniczenia w licznych kołach zainteresowań oraz zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole, przygotowujących do egzaminu maturalnego oraz ułatwiających dokonania wyboru dalszej drogi edukacyjnej lub zawodowej po ukończeniu liceum.

 

ZAPRASZAMY