Deklaracja dostępności strony internetowej XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie

XVI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony  XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.lo16.szczecin.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadaja opisów alternatywnych,
  • dokumenty w PDF zakładce BIP nie są dokumentami edytowalnymi (są skanami),
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Oświadczenie sporządzono dnia 18.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie internetowej

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki,
  • przełączniki zmiany kontrastu,
  • dodatkowe oznaczenie linków umieszczonych na stronie,
  • focusu wokół elementów nawigacyjnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa: dyr. MACIEJ GRENDA

Adres poczty elektronicznej:  lo16@miasto.szczecin.pl

Numer telefonu: +48 91 482 19 06

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.