STYPENDIA SZKOLNE

STYPENDIA NAUKOWE

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Stypendium otrzymuje uczeń, którzy za dany, zakończony rok szkolny otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Nagroda ma charakter finansowy i jest wypłacana laureatowi w comiesięcznych transzach.

SZKOLNE STYPENDIUM NAUKOWE w XVI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie przyznawane jest jednorazowo w każdy roku szkolnym. Otrzymuje je uczeń, który na koniec roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym stypendium jest przyznawane, uzyskał w wyniku klasyfikacji końcoworocznej najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć lekcyjnych.

W przypadku uczniów z jednakową średnią ocen, Kapituła ds. przyznawania stypendiów, decyduje o tym, komu takie stypendium zostanie przyznane, uwzględniając udział i sukcesy ucznia w konkursach pozaszkolnych, zachowanie ucznia oraz jego zaangażowanie w życie szkoły.

Kwota szkolnego stypendium naukowego wypłacana jest w stałych, miesięcznych ratach uczniowi lub jego prawnemu opiekunowi. Szkolne stypendium naukowe w całości finansowane jest ze środków Rady Rodziców XVI Liceum Ogólnokształcącego.

POMOC SOCJALNA

Pomoc materialna uczniom XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin przysługuje w formie:

 • stypendium szkolnego,
 • zasiłku szkolnego
 • wyprawki szkolnej
 • wsparcie finansowe „300+”

STYPENDIUM SZKOLNE przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 600,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • gdy rodzina jest niepełna.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 01 września do dnia 15 września każdego roku w szkole do której uczęszcza uczeń.

Zgodnie z art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia, z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane.

Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono

Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną (wymagane są: pieczątka imienna, pieczątka nagłówkowa jednostki, data).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie internetowej (http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp) lub w szkole na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

 • który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie)
 • który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie     (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)
 • który nie mieszka na terenie gminy Szczecin

 

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
 • klęski żywiołowej
 • kradzieży z włamaniem
 • nagłej choroby w rodzinie ucznia
 • innych, szczególnych okoliczności

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM – “WYPRAWKA SZKOLNA”

 Rządowy program pomocy uczniom “Wyprawka szkolna” w danym roku szkolnym dotyczy uczniów:

a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do szkół dla dzieci i młodzieży: klas III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

PROGRAM „DOBRY START” (300+)

Uczniowie rozpoczynający rok szkolny mogą skorzystać ze wsparcia programu „Dobry Start”. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i wsparcie rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Ma on charakter powszechny.

Program „Dobry Start”, to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, będących obywatelami polskimi. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama, tata, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski można złożyć na dwóch formach :

Elektronicznej:

 • Za pomocą bankowości elektronicznej;
 • Poprzez portal Emp@tia.

Papierowej w trzech punktach na terenie miasta:

 • Kadłubka 12, w godz. 7:30 – 16:00;
 • Kaszubska 30 – w godz. 7:30 -16:00;
 • Rydla 39/40 (filia UM) – w godz. 08:00 – 16:00;
 • oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Ważne! Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada każdego roku. Wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Szczegóły na: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/ lub

www.swiadczenia.szczecin.pl (zakładka „Dobry Start”)