REKRUTACJA

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.), art. 154 ust. 2 oraz ust. 4
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1737)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700)
4. § 11 b i § 13 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) i wydanym na jego podstawie komunikatem Ministra Edukacji i Nauki Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkól policealnych, branżowych szkól II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022 z dnia 28 stycznia 2021 r.
5. Statut XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

KOGO DOTYCZY?
Absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych
KRYTERIA REKRUTACJI
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • szczególne osiągnięcia ucznia
 • ukończenie szkoły z wyróżnieniem
 • aktywność społeczna
KTO BĘDZIE PRZYJĘTY DO SZKOŁY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI?
Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, posiadający świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej są przyjmowani w pierwszej kolejności
Wykaz konkursów znajduje się na stronie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN oraz TUTAJ - WYKAZ

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów (maks. 200)

1. Przeliczane na punkty wyniki egzaminu ósmoklasisty wg. zasady: wynik procentowy z danego zakresu pomnożony przez 0,35 pkt - język polski, 0,35 pkt - matematyka oraz 0,3 pkt - język obcy nowożytny (maksymalnie 100 pkt):
 •     języka polskiego – maks.35 punktów
 •     matematyki – maks.35 punktów
 •     języka obcego nowożytnego– maks.30 punktów
2. Oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks. 72 punkty):
 • do klasy matematyczno-psychologicznej - język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny
 • do klasy informatycznej - język polski, matematyka, informatyka, język obcy nowożytny
 • do europejsko-turystyczno-lingwistycznej - język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny
 • do klasy przyrodniczo-medycznej - język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny
 • do klasy ogólnej (uniwersyteckiej) - język polski, matematyka, język angielski oraz biologia/geografia/historia (1 przedmiot do wyboru przez kandydata)
Za oceny z wymienionych przedmiotów odpowiednio przyznaje się:
 •     celujący – 18 punktów
 •     bardzo dobry – 17 punktów
 •     dobry – 14 punktów
 •     dostateczny – 8 punktów
 •     dopuszczający – 2 punkty
3. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów
4. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - maks. 18 punktów
ZASADY PRZYZNAWANIA  PUNKTÓW ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA
WYKAZ ZAWODÓW WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH USTALONY PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły - maks. 3 punkty

DODATKOWE ZASADY REKRUTACJI

1. Równorzędne wyniki:
W przypadku równorzędnych wyników (punktowych) uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym opisanym powyżej, pierwszeństwo przyjęcia będzie wynikało z:
1) wielodzietności rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),
2) niepełnosprawności kandydata,
3) niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawności obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
6) samotnego wychowywania kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość. Wszystkie muszą być potwierdzone kopią właściwego dokumentu (oryginał do wglądu). Pierwszeństwo przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników (punktowych) uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, będzie także wynikało z problemów zdrowotnych kandydata, ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonych opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1) W terminie do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (czyli do 28 lipca  2022 r.) rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do XVI LO w Szczecinie,
2) do 3 dni od dnia złożenia podania od rodzica, komisja rekrutacyjna przygotowuje uzasadnienie odmowy przyjęcia; uzasadnienie wydaje się w sekretariacie szkoły,
3) do 3 dni po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia, rodzic kandydata może złożyć do dyrektora XVI LO w Szczecinie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
4) do 3 dni od dnia wpłynięcia odwołania, dyrektor XVI LO w Szczecinie rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne na stronie :  www.nabor.pcss.pl/szczecin

Wypełnianie podań odbywa się drogą elektroniczną na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/szczecin w zakładce WNIOSEK  od dnia 20 czerwca 2022 r.

Wypełnianie podań o  miejsce w bursie lub internacie odbywa się drogą elektroniczną na stronie internetowej  nabor.pcss.pl/bursa w zakładce WNIOSEK

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO XVI LO

 • Złożenie wniosku (elektronicznie), w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami: 09.05. 2022 r. - 20.06.2022 r.
 • Uzupełnienie wniosku  (elektronicznie) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz  przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół: 24.06.2022 r. - 12.07.2022 r. do godz. 15.00
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 19 lipca 2022 r. godz. 12.00
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: 19.07.2022 r. - 22.07.2022 r. do godz. 15.00
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do XVI LO: 25.07.2022 r. godz. 12.00
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w SZCZEGÓŁOWYM HARMONOGRAMIE REKRUTACJI w tym REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

SYSTEM ELEKTRONICZNEGO NABORU

Wniosek i wszystkie niezbędne załączniki wraz ze świadectwem i wynikami egzaminu ósmoklasisty należy złożyć w SYSTEMIE NABÓR (na swoim indywidualnym koncie), w zakładce WYPEŁNIJ WNIOSEK. Szczegółowa instrukcja dotycząca elektronicznego wypełniania i składania wniosku dostępna będzie w zakładce „DOKUMENTY”.

Pamiętaj!
Jeśli kandydat nie potwierdzi woli nauki nie zostanie przyjęty do szkoły!

ZAPRASZAMY