REKRUTACJA

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) rozdział 6 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”;
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1737);
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700).
4. 11 b i § 13 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.)
5. W roku szkolnym 2019/2020 nie stosuje się Zarządzenia Nr 2/2020 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym klas wstępnych przygotowujących uczniów do kontynuowania nauki w oddziałach dwujęzycznych w liceach i technikach, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe), do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie zachodniopomorskim.
 

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

KOGO DOTYCZY?
Absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych
KRYTERIA REKRUTACJI
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • szczególne osiągnięcia ucznia
 • ukończenie szkoły z wyróżnieniem
 • aktywność społeczna
KTO BĘDZIE PRZYJĘTY DO SZKOŁY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI?
Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, posiadający świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej są przyjmowani w pierwszej kolejności
Wykaz konkursów znajduje się na stronie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN oraz TUTAJ - WYKAZ

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów (maks. 200)

1. Przeliczane na punkty wyniki egzaminu ósmoklasisty wg. zasady: wynik procentowy z danego zakresu pomnożony przez 0,35 pkt - język polski, 0,35 pkt - matematyka oraz 0,3 pkt - język obcy nowożytny (maksymalnie 100 pkt):
 •     języka polskiego – maks.35 punktów
 •     matematyki – maks.35 punktów
 •     języka obcego nowożytnego– maks.30 punktów
2. Oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks. 72 punkty):
 • do klasy matematyczno-psychologicznej - język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny
 • do klasy matematyczno-informatycznej - język polski, matematyka, informatyka, język obcy nowożytny
 • do europejsko-turystyczno-lingwistycznej - język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny
 • do klasy przyrodniczo-medycznej - język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny
Za oceny z wymienionych przedmiotów odpowiednio przyznaje się:
 •     celujący – 18 punktów
 •     bardzo dobry – 17 punktów
 •     dobry – 14 punktów
 •     dostateczny – 8 punktów
 •     dopuszczający – 2 punkty
3. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów
4. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - maks. 18 punktów
ZASADY PRZYZNAWANIA  PUNKTÓW ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA
WYKAZ ZAWODÓW WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH USTALONY PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły - maks. 3 punkty

DODATKOWE ZASADY REKRUTACJI

1. Równorzędne wyniki:
W przypadku równorzędnych wyników (punktowych) uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym opisanym powyżej, pierwszeństwo przyjęcia będzie wynikało z:
1) wielodzietności rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),
2) niepełnosprawności kandydata,
3) niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawności obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
6) samotnego wychowywania kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość. Pierwszeństwo przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników (punktowych) uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, będzie także wynikało z problemów zdrowotnych kandydata, ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonych opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1) W terminie do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (czyli od 19 sierpnia  2020 r.) rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do XVI LO w Szczecinie,
2) do 3 dni od dnia złożenia podania od rodzica, komisja rekrutacyjna przygotowuje uzasadnienie odmowy przyjęcia; uzasadnienie wydaje się w sekretariacie szkoły,
3) do 3 dni po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia, rodzic kandydata może złożyć do dyrektora XVI LO w Szczecinie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
4) do 3 dni od dnia wpłynięcia odwołania, dyrektor XVI LO w Szczecinie rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
5) w roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne na stronie :  www.nabor.pcss.pl/szczecin

Wypełnianie podań odbywa się drogą elektroniczną na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/szczecin w zakładce WNIOSEK  od dnia 15 czerwca 2020 r.

Wypełnianie podań o  miejsce w bursie lub internacie odbywa się drogą elektroniczną na stronie internetowej  nabor.pcss.pl/bursa w zakładce WNIOSEK

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO XVI LO

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami: 15.06.2020 - 10.07.2020 do godz. 15.00
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej: 26.06.2020 - 10.07.2020 do godz. 15.00
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduj: 31.07.2020 - 04.08.2020 r. do godz. 15.00
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności: do 04.08.2020 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 12 sierpnia 2020 r.
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: 13.08.2020 - 18.08.2020 r. do godz. 15.00
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 19.08.2020 r. do godz. 14.00

SYSTEM ELEKTRONICZNEGO NABORU

Wniosek i wszystkie niezbędne załączniki wraz ze świadectwem i wynikami egzaminu ósmoklasisty należy złożyć w SYSTEMIE NABÓR (na swoim indywidualnym koncie) bez konieczności osobistego stawiennictwa w szkole w zakładce WYPEŁNIJ WNIOSEK. Szczegółowa instrukcja dotycząca elektronicznego wypełniania i składania wniosku dostępna jest w zakładce „DOKUMENTY”. W wyjątkowych sytuacjach (wyłącznie gdy nie ma innej możliwości) dopuszczalne jest również dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru z bezwzględnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Przy składaniu wniosku należy zachować odpowiednią kolejność:
 1. Wypełnij wniosek w systemie,
 2. Wydrukuj wniosek, przekaż rodzicom do podpisania oraz zeskanuj lub zrób zdjęcie i zapisz na swoim indywidualnym koncie w systemie,
 3. Dołącz na swoim koncie wszystkie niezbędne w postępowaniu rekrutacyjnym dokumenty (oświadczenia, zaświadczenia) i jeśli wymagają one podpisu rodziców to przed zeskanowaniem przekaż rodzicom do podpisania,
 4. Po skompletowaniu dokumentów złóż wniosek do szkoły pierwszego wyboru zgodnie z instrukcją zamieszczoną w zakładce Dokumenty.
System Nabór pozwala na przesłanie dowolnych dokumentów jednak powinny one zawierać zeskanowany (można zrobić zdjęcie) i podpisany wniosek do szkoły oraz niezbędne zeskanowane (można zrobić zdjęcie) i podpisane oświadczenia lub zaświadczenia. UWAGA: zeskanowany dokument powinien być ręcznie podpisany przez rodziców – inaczej nie jest ważny !!!
Od 15 czerwca do 10 lipca (do 15:00)
złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
UWAGA!
Po elektronicznym złożeniu dokumentu nie będziesz mógł edytować wniosku oraz załączników. Będą one weryfikowane przez szkołę. Jeżeli w trakcie weryfikacji szkoła napotka na problem będzie się z Tobą kontaktowała i może być wtedy konieczne uzupełnienie danych lub dokumentów. Jeśli po złożeniu wniosku, zauważysz, że we wniosku są błędy wymagające korekty lub zamierzasz zmienić listę preferencji  (możliwe w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia do godziny 15.00), konieczne będzie wycofanie wniosku z systemu Nabór do ponownej edycji. Aby tego dokonać należy skontaktować się ze szkołą pierwszego wyboru, by cofnęła wniosek do ponownej edycji. W tym celu musisz złożyć do szkoły pierwszego wyboru podpisane przez rodziców i zeskanowane podanie o usunięcie wniosku z systemu Nabór. Skan podania wysyłasz na za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail szkoły (lo16@miasto.szczecin.pl).
Od 26 czerwca do 10 lipca (do 15:00)
uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
Po zalogowaniu się na konto w systemie Nabór przy wniosku wybierz Akcje. Znajdziesz tam opcję, dzięki której będzie można uzupełnić złożony wniosek o oceny ze świadectwa. Będzie także można dodać zeskanowane (bądź sfotografowane świadectwo).
Od 31 lipca do 4 sierpnia (do 15:00)
uzupełnienie wniosku o wyniki egzaminu ósmoklasisty
Wprowadzanie wyników egzaminu ósmoklasisty oraz danych ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Po zalogowaniu się na konto i zamieszczeniu zeskanowanego świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty możliwe będzie wprowadzenie przez kandydata ocen ze świadectwa, wyników egzaminu ósmoklasisty oraz szczególnych osiągnięć (instrukcja dostępna będzie na stronie Naboru). Oczywiście wprowadzone przez kandydata dane będą podlegały weryfikacji przez komisję rekrutacyjną i dopiero po weryfikacji będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Od 13 sierpnia do 18 sierpnia (do 15:00)
potwierdzenie woli przyjęcia
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez przedłożenie w sekretariacie szkoły, do której dostał się kandydat, oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Pamiętaj!
Jeśli kandydat nie potwierdzi woli nauki nie zostanie przyjęty do szkoły!

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA ELEKTRONICZNEGO SKŁADANIA DOKUMENTÓW

ZAPRASZAMY