Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

AGNIESZKA MARCINIAK

telefon: +4891852 2093

e-mail: iod@spnt.pl

Obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 ust. 1 RODO
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest XVI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Dunikowskiego 1 70-123 Szczecin, e-mailowo: lo16@miasto.szczecin.pl.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Agnieszka Marciniak, z którym można się skontaktować Tel. +48918522093 , e-mail iod@spnt.pl
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań oświatowych, na podstawie 6 ust 1 pkt a,b,c,d,e lub art. 9 ust. 2 pkt. a.,b,c,d,e,f,g,h,i,j, RODO).
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawniona na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgody z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Szkoły.
  6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do podania danych (* jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania należy wskazać ewentualne konsekwencje niepodania danych).

Klauzule informacyjne

Pliki