REKRUTACJA

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) rozdział 6 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”;
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1737);
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700).
4. 11 b i § 13 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.)
5. W roku szkolnym 2019/2020 nie stosuje się Zarządzenia Nr 2/2020 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym klas wstępnych przygotowujących uczniów do kontynuowania nauki w oddziałach dwujęzycznych w liceach i technikach, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe), do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie zachodniopomorskim.
 

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

KOGO DOTYCZY?
Absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych
KRYTERIA REKRUTACJI
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • szczególne osiągnięcia ucznia
 • ukończenie szkoły z wyróżnieniem
 • aktywność społeczna
KTO BĘDZIE PRZYJĘTY DO SZKOŁY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI?
Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, posiadający świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej są przyjmowani w pierwszej kolejności
Wykaz konkursów znajduje się na stronie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN oraz TUTAJ - WYKAZ

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów (maks. 200)

1. Przeliczane na punkty wyniki egzaminu ósmoklasisty wg. zasady: wynik procentowy z danego zakresu pomnożony przez 0,35 pkt - język polski, 0,35 pkt - matematyka oraz 0,3 pkt - język obcy nowożytny (maksymalnie 100 pkt):
 •     języka polskiego – maks.35 punktów
 •     matematyki – maks.35 punktów
 •     języka obcego nowożytnego– maks.30 punktów
2. Oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks. 72 punkty):
 • do klasy matematyczno-psychologicznej - język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny
 • do klasy matematyczno-informatycznej - język polski, matematyka, informatyka, język obcy nowożytny
 • do europejsko-turystyczno-lingwistycznej - język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny
 • do klasy przyrodniczo-medycznej - język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny
Za oceny z wymienionych przedmiotów odpowiednio przyznaje się:
 •     celujący – 18 punktów
 •     bardzo dobry – 17 punktów
 •     dobry – 14 punktów
 •     dostateczny – 8 punktów
 •     dopuszczający – 2 punkty
3. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów
4. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - maks. 18 punktów
ZASADY PRZYZNAWANIA  PUNKTÓW ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA
WYKAZ ZAWODÓW WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH USTALONY PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły - maks. 3 punkty

DODATKOWE ZASADY REKRUTACJI

1. Równorzędne wyniki:
W przypadku równorzędnych wyników (punktowych) uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym opisanym powyżej, pierwszeństwo przyjęcia będzie wynikało z:
1) wielodzietności rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),
2) niepełnosprawności kandydata,
3) niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawności obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
6) samotnego wychowywania kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość. Pierwszeństwo przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników (punktowych) uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, będzie także wynikało z problemów zdrowotnych kandydata, ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonych opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1) W terminie do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (czyli od 19 sierpnia  2020 r.) rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do XVI LO w Szczecinie,
2) do 3 dni od dnia złożenia podania od rodzica, komisja rekrutacyjna przygotowuje uzasadnienie odmowy przyjęcia; uzasadnienie wydaje się w sekretariacie szkoły,
3) do 3 dni po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia, rodzic kandydata może złożyć do dyrektora XVI LO w Szczecinie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
4) do 3 dni od dnia wpłynięcia odwołania, dyrektor XVI LO w Szczecinie rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
5) w roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne na stronie :  www.nabor.pcss.pl/szczecin

Wypełnianie podań odbywa się drogą elektroniczną na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/szczecin w zakładce WNIOSEK  od dnia 15 czerwca 2020 r.

Wypełnianie podań o  miejsce w bursie lub internacie odbywa się drogą elektroniczną na stronie internetowej  nabor.pcss.pl/bursa w zakładce WNIOSEK

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO XVI LO

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami: 15.06.2020 - 10.07.2020 do godz. 15.00
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej: 26.07.2020 - 10.07.2020 do godz. 15.00
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduj: 31.07.2020 - 04.08.2020 r. do godz. 15.00
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności: do 04.08.2020 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 12 sierpnia 2020 r.
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: 13.08.2020 - 18.08.2020 r. do godz. 15.00
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 19.08.2020 r. do godz. 14.00

ZAPRASZAMY