REKRUTACJA

PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
2. Zarządzenie Nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum), do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie zachodniopomorskim.
 

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

KOGO DOTYCZY?
Absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych oraz oddzielnie absolwentów gimnazjów
KRYTERIA REKRUTACJI
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki, i dwóch innych przedmiotów
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego
 • szczególne osiągnięcia ucznia
 • ukończenie szkoły z wyróżnieniem
 • aktywność społeczna
KTO BĘDZIE PRZYJĘTY DO SZKOŁY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI?
Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty WYKAZ, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN

 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 W XVI LO NAUKA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE ODDZIELNIE W 4 KLASACH PRZYGOTOWANYCH DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM I ODDZIELNIE W 4 KLASACH PRZYGOTOWANYCH DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów (maks. 200).
1. Przeliczane na punkty (maks. 100 punktów) wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:
 • języka polskiego – maks.20 punktów;
 • historii i wiedzy o społeczeństwie – maks.20 punktów;
 • matematyki – maks.20 punktów;
 • przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki i chemii) – maks.20 punktów;
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – maks.20 punktów.
2. Oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum (maks. 72 punkty):
 • do klasy matematyczno-psychologicznej - język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny
 • do klasy matematyczno-informatycznej - język polski, matematyka, informatyka, język obcy nowożytny
 • do klasy rekreacyjno-turystycznej - język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny
 • do klasy przyrodniczo-medycznej - język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny
Za oceny z wymienionych przedmiotów odpowiednio przyznaje się:
 • celujący – 18 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • dostateczny – 8 punktów
 • dopuszczający – 2 punkty.
3. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (7 punktów).
4. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maks. 18 punktów).
Szczegółową punktację za osiągnięcia przedstawia § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.
WYKAZ ZAWODÓW WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH USTALONYCH PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu wymienione na świadectwie ukończenia (maks. 3 punkty).

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów (maks. 200).
1. Przeliczane na punkty (maks. 100 punktów) wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – 0,35 pkt (język polski i matematyka) oraz 0,3 pkt (język obcy nowożytny) za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z zakresów:
 •     języka polskiego – maks.35 punktów
 •     matematyki – maks.35 punktów
 •     języka obcego nowożytnego– maks.30 punktów.
2. Oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks. 72 punkty):
 • do klasy matematyczno-psychologicznej - język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny
 • do klasy matematyczno-informatycznej - język polski, matematyka, informatyka, język obcy nowożytny
 • do klasy rekreacyjno-turystycznej - język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny
 • do klasy przyrodniczo-medycznej - język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny
Za oceny z wymienionych przedmiotów odpowiednio przyznaje się:
 •     celujący – 18 punktów
 •     bardzo dobry – 17 punktów
 •     dobry – 14 punktów
 •     dostateczny – 8 punktów
 •     dopuszczający – 2 punkty.
3. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 punktów).
4. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks. 18 punktów).
WYKAZ ZAWODÓW WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH USTALONY PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
 Szczegółową punktację za osiągnięcia przedstawia § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.
5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły (maks. 3 punkty).

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne na stronie : https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020  w zakładce „Do pobrania” , na stronie internetowej XVI LO oraz na www.nabor.pcss.pl/szczecin

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Termin w rekrutacji zasadniczejTermin w rekrutacji uzupełniającejRodzaj czynności
od 9 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 od 12 lipca 2019 r. od godz. 12.00 do 16 lipca 2019 r. do godz. 15.00 (poniedziałek) do godz. 15.00Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 9 maja 2019 r. do 4 lipca 2019 r. od 12 lipca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
od 14 czerwca 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 ---Możliwość dokonania zmiany wybranych szkół
od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 ---Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego
do 28 czerwca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
dnia 5 lipca 2019 r. do godz. 12.00 dnia 7 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 10 lipca 2019 r. do godz. 15.00 do dnia 12 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do dnia 15 lipca 2019 r. do godz. 15.00 do dnia 13 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00 Poinformowanie przez dyrektora szkoły Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Wypełnianie podań odbywa się drogą elektroniczną na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/szczecin w zakładce WNIOSEK

ZAPRASZAMY