REKRUTACJA

PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
2. Zarządzenie Nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum), do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie zachodniopomorskim.
 

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

KOGO DOTYCZY?
Absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych oraz oddzielnie absolwentów gimnazjów
KRYTERIA REKRUTACJI
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki, i dwóch innych przedmiotów
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego
 • szczególne osiągnięcia ucznia
 • ukończenie szkoły z wyróżnieniem
 • aktywność społeczna
KTO BĘDZIE PRZYJĘTY DO SZKOŁY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI?
Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty WYKAZ, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN

 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 W XVI LO NAUKA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE ODDZIELNIE W 4 KLASACH PRZYGOTOWANYCH DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM I ODDZIELNIE W 4 KLASACH PRZYGOTOWANYCH DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów (maks. 200).
1. Przeliczane na punkty (maks. 100 punktów) wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:
 • języka polskiego – maks.20 punktów;
 • historii i wiedzy o społeczeństwie – maks.20 punktów;
 • matematyki – maks.20 punktów;
 • przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki i chemii) – maks.20 punktów;
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – maks.20 punktów.
2. Oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum (maks. 72 punkty):
 • do klasy matematyczno-psychologicznej - język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny
 • do klasy matematyczno-informatycznej - język polski, matematyka, informatyka, język obcy nowożytny
 • do klasy rekreacyjno-turystycznej - język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny
 • do klasy przyrodniczo-medycznej - język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny
Za oceny z wymienionych przedmiotów odpowiednio przyznaje się:
 • celujący – 18 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • dostateczny – 8 punktów
 • dopuszczający – 2 punkty.
3. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (7 punktów).
4. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maks. 18 punktów).
WYKAZ ZAWODÓW WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH USTALONYCH PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
PUNKTACJA ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA
5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu wymienione na świadectwie ukończenia (maks. 3 punkty).

 

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów (maks. 200).
1. Przeliczane na punkty (maks. 100 punktów) wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – 0,35 pkt (język polski i matematyka) oraz 0,3 pkt (język obcy nowożytny) za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z zakresów:
 •     języka polskiego – maks.35 punktów
 •     matematyki – maks.35 punktów
 •     języka obcego nowożytnego– maks.30 punktów.
2. Oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks. 72 punkty):
 • do klasy matematyczno-psychologicznej - język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny
 • do klasy matematyczno-informatycznej - język polski, matematyka, informatyka, język obcy nowożytny
 • do klasy rekreacyjno-turystycznej - język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny
 • do klasy przyrodniczo-medycznej - język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny
Za oceny z wymienionych przedmiotów odpowiednio przyznaje się:
 •     celujący – 18 punktów
 •     bardzo dobry – 17 punktów
 •     dobry – 14 punktów
 •     dostateczny – 8 punktów
 •     dopuszczający – 2 punkty.
3. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 punktów).
4. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks. 18 punktów).
WYKAZ ZAWODÓW WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH USTALONY PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
PUNKTACJA ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA
5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły (maks. 3 punkty).

 

ZASADY REKRUTACJI WSPÓLNE DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. Równorzędne wyniki:
W przypadku równorzędnych wyników (punktowych) uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym opisanym powyżej, pierwszeństwo przyjęcia będzie wynikało z:
1) wielodzietności rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),
2) niepełnosprawności kandydata,
3) niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawności obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
6) samotnego wychowywania kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość. Pierwszeństwo przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników (punktowych) uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, będzie także wynikało z problemów zdrowotnych kandydata, ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonych opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

2. Szczególe uprawnienia:
Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, Olimpiad: Matematycznej Juniorów, Matematycznej Gimnazjalistów, Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, Historycznej Gimnazjalistów, Informatycznej Gimnazjalistów, przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim (organizowanych przez kuratora oświaty) i ponadwojewódzkim (organizowanych przez właściwych kuratorów oświaty na podstawie zawartego porozumienia) są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
 
Aby móc skorzystać z powyższego uprawnienia kandydat legitymujący się jednym z wymienionych sukcesów ma obowiązek złożenia jednego z poniższych dokumentów:
1) zaświadczenie komitetu głównego olimpiady przedmiotowej (tytuł laureata, finalisty),
2) zaświadczenie komitetu głównego olimpiady dla gimnazjalistów przeprowadzanej na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej (tytuł laureata, finalisty),
3) zaświadczenie komisji konkursowej konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty lub ponadwojewódzkim organizowanych przez właściwych kuratorów oświaty na podstawie zawartego porozumienia (tytuł laureata).
Dokument można złożyć wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły (pomiędzy 9 maja a 18 czerwca), albo wraz z kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (pomiędzy 21 a 25 czerwca). Przyjmujemy poświadczone kopie tych dokumentów (oryginał do wglądu).

 

3. Procedura odwoławcza:
1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (czyli od 12 lipca 2019 r.) rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do XVI LO w Szczecinie;
2) Komisja rekrutacyjna przygotowuje uzasadnienie odmowy przyjęcia w ciągu 5 dni od złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia; uzasadnienie wydaje się w sekretariacie szkoły;
3) W ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia, rodzic kandydata może złożyć do dyrektora XVI LO w Szczecinie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;
4) W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, dyrektor XVI LO w Szczecinie rozpatruje odwołanie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne na stronie : https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020  w zakładce „Do pobrania” , na stronie internetowej XVI LO oraz na www.nabor.pcss.pl/szczecin

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Termin w rekrutacji zasadniczejTermin w rekrutacji uzupełniającejRodzaj czynności
od 9 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 od 12 lipca 2019 r. od godz. 12.00 do 16 lipca 2019 r. do godz. 15.00 (poniedziałek) do godz. 15.00Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 9 maja 2019 r. do 4 lipca 2019 r. od 12 lipca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
od 14 czerwca 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 ---Możliwość dokonania zmiany wybranych szkół
od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 ---Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego
do 28 czerwca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
dnia 5 lipca 2019 r. do godz. 12.00 dnia 7 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 10 lipca 2019 r. do godz. 15.00 do dnia 12 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
do dnia 12 lipca 2019 r. do godz. 12.00 do dnia 12 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do dnia 15 lipca 2019 r. do godz. 15.00 do dnia 13 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00 Poinformowanie przez dyrektora szkoły Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Wypełnianie podań odbywa się drogą elektroniczną na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/szczecin w zakładce WNIOSEK

ZAPRASZAMY