REKRUTACJA

PODSTAWA PRAWNA

 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
2. Zarządzenie Nr 24/2017 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, tj. trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie zachodniopomorskim.

ZASADY REKRUTACJI

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów (maks. 200).
1. Przeliczane na punkty (maks. 100 punktów) wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:
 • języka polskiego – maks.20 punktów;
 • historii i wiedzy o społeczeństwie – maks.20 punktów;
 • matematyki – maks.20 punktów;
 • przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki i chemii) – maks.20 punktów;
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – maks.20 punktów.
2. Oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum (maks. 72 punkty):
 • do klasy humanistycznej - język polski, matematyka, historia, język obcy nowożytny,
 • do klasy rekreacyjno-turystycznej - język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny,
 • do klasy przyrodniczo-medycznej - język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny
Za oceny z wymienionych przedmiotów odpowiednio przyznaje się:
 • celujący – 18 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • dostateczny – 8 punktów
 • dopuszczający – 2 punkty.
3. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (7 punktów).
4. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maks. 18 punktów). Szczegółową punktację za osiągnięcia przedstawia § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.
5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (maks. 3 punkty).
Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/szczecin

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Wypełnianie podań odbywa się drogą elektroniczną na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/szczecin w zakładce WNIOSEK

Termin w rekrutacji zasadniczejTermin w rekrutacji uzupełniającejRodzaj czynności
od 9 maja 2017 r. (wtorek) do 21 czerwca 2017 r. (środa) do godz. 15.00od 26 lipca 2017 r. (środa) od godz. 12.00 do 28 lipca 2017 r. (piątek) do godz. 15.00Składanie wniosków przez kandydatów o przyjęcie do klas pierwszych trzyletniego liceum wraz z niezbędną dokumentacją tj. oświadczeniem potwierdzającym uprawnienia kandydata do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów (formularze dostępne na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin) w zakładce DOKUMENTY
od 23 czerwca 2017 r. (piątek) do 27 czerwca 2017 r. (wtorek) do godz. 15.00---Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum o: - kopię świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczoną przez dyrektora gimnazjum; -kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczoną przez dyrektora gimnazjum
3 lipca 2017 r. (poniedziałek) do godz. 15.00do 22 sierpnia 2017 r. (wtorek) do godz. 12.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 7 lipca 2017 r. (piątek) do godz. 12.00do 28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) do godz. 12.00Potwierdzenie przez kandydatów umieszczonych na liście kandydatów zakwalifikowanych woli podjęcia nauki w formie przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
26 lipca 2017 r. (środa) do godz. 12.00do 29 sierpnia 2017 r. (wtorek) do godz. 12.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

ZAPRASZAMY