REKRUTACJA

PODSTAWA PRAWNA

 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
2. Zarządzenie Nr 24/2017 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, tj. trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie zachodniopomorskim.

ZASADY REKRUTACJI

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów (maks. 200).
1. Przeliczane na punkty (maks. 100 punktów) wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:
 • języka polskiego – maks.20 punktów;
 • historii i wiedzy o społeczeństwie – maks.20 punktów;
 • matematyki – maks.20 punktów;
 • przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki i chemii) – maks.20 punktów;
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – maks.20 punktów.
2. Oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum (maks. 72 punkty):
 • do klasy matematyczno-psychologicznej - język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny,
 • do klasy rekreacyjno-turystycznej - język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny,
 • do klasy przyrodniczo-medycznej - język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny
Za oceny z wymienionych przedmiotów odpowiednio przyznaje się:
 • celujący – 18 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • dostateczny – 8 punktów
 • dopuszczający – 2 punkty.
3. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (7 punktów).
4. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maks. 18 punktów). Szczegółową punktację za osiągnięcia przedstawia § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.
5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (maks. 3 punkty).
Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/szczecin

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Terminy rekrutacji wkrótce
Wypełnianie podań odbywa się drogą elektroniczną na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/szczecin w zakładce WNIOSEK

ZAPRASZAMY