DOKUMENTY WEWNĄTRZSZKOLNE

STATUT XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

REGULAMIN PORZĄDKOWY DNIA