DOKUMENTY WEWNĄTRZSZKOLNE

STATUT XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

REGULAMIN PORZĄDKOWY DNIA