DOBRY START

PROGRAM "DOBRY START"

W bieżącym roku uczniowie rozpoczynający nowy rok szkolny mogą ponownie skorzystać ze wsparcia programu „Dobry Start”. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i wsparcie rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego . Ma on charakter powszechny i obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2019/2020.
Program „Dobry Start”, to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów . Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego).
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama, tata, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Wnioski można złożyć na dwóch formach :
Elektronicznej (od 1 lipca 2019):
Papierowej (w trzech punktach SCŚ na terenie miasta od 1 sierpnia 2019):
  • Kadłubka 12, w godz. 7:30 – 16:00;
  • Kaszubska 30 – w godz. 7:30 -16:00;
  • Rydla 39/40 (filia UM) – w godz. 08:00 – 16:00;
  • oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Ważne! Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. Wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Szczegóły na:
https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/
www.swiadczenia.szczecin.pl  (zakładka „Dobry Start”)