PROFILE KLAS

1A - KLASA HUMANISTYCZNA

PRZEDMIOTY POSZERZONE:
Język polski-od 2 półrocza kl.1
Historia
Język angielski
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:
Język polski
Matematyka
Historia
Język obcy nowożytny

 

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:
Przyroda
Edukacja filozoficzna
Historia regionu
Edukacja prawna
Edukacja medialna
Technologie informatyczne
JĘZYKI OBCE:
Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
 • w ramach tego kierunku uczniowie od klasy drugiej uczestniczyć będą w zajęciach z edukacji prawnej, edukacji filozoficznej, edukacji medialnej oraz w zajęciach z zakresu technik informatycznych
 • profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy zamierzają kontynuować naukę m.in. na: - Wydziale Humanistycznym (archeologia, bezpieczeństwo narodowe, historia, management instytucji publicznych i public relations, media i cywilizacja, pedagogika, politologia, praca socjalna, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe i in.), Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Filologicznym (dziennikarstwo, filologia polska, kulturoznawstwo), Wydziale Teologicznym i in.
 • absolwentami tej klasy będą współcześni humaniści – ludzie o szerokich horyzontach myślenia, kreatywni, pewni swoich poglądów, wspaniali mówcy i twórcy, umiejący przekonać do swoich racji, otwarci na świat i współczesne nowości techniki, posiadający umiejętności komunikacyjne i właściwe kompetencje miękkie, przygotowania do podjęcia studiów wyższych, a następnie działań zawodowych w najnowocześniejszych korporacjach
Nauka w klasie humanistycznej zapewnia:
 • udział w działaniach szkolnego wolontariatu, włączanie się w akcje charytatywne
 • udział w wydarzeniach kulturalnych, medialnych, oferowanych przez szczecińskie instytucje kulturalne, oświatowe i naukowe
 • poznanie zawodu dziennikarza i pracy w szczecińskich mediach
 • współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej, m.in. udział w prelekcjach, wykładach, konkursach czy wystawach przygotowywanych przez IPN
 • współpracę z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego – m.in. udział w wykładach czy projektach naukowych prowadzonych przez wykładowców US na terenie uczelni i szkoły, udział w   
 • konkursach i olimpiadach organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński

1B KLASA REKREACYJNO-TURYSTYCZNA

PRZEDMIOTY POSZERZONE:
Biologia
Geografia
Język angielski

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:
Język polski
Matematyka
Biologia
Język obcy nowożytny

 

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:
Historia i społeczeństwo
Rekreacja ruchowa
Język angielski w ratownictwie i turystyce
Technologie informatyczneJĘZYKI OBCE:
Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Klasa edukacji prozdrowotnej z elementami personalizacji aktywności ruchowej pod patronatem Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego
 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy o profilu aktywności ruchowej z elementami personalizacji oferty prozdrowotnej muszą posiadać podstawową umiejętność pływania, wykazać się brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania aktywności fizycznej, a także na świadectwie ukończenia gimnazjum posiadać co najmniej ocenę bardzo dobrą.
 2. Przedmioty dodatkowe:
  • blok zajęć edukacji prozdrowotnej
  • aerobic, aqua aerobic , fitness, cross fit, zdrowy kręgosłup,
  • elementy treningu siłowego, układanie prostych programów treningu siłowego,
  • zagadnienia z dietetyki, odnowy biologicznej, odżywiania, suplementacji,
  • zagadnienie z fizjoterapii i masażu,
  • elementy ratownictwa przedmedycznego,
  • elementy ratownictwa wodnego,
  • elementy wspinaczki – ścianka wspinaczkowa, park linowy, survival,
  • turystyka regionalna – kajakarstwo, żeglarstwo, łyżwiarstwo, turystyka piesza,
  • szlaki historyczno-turystyczne Szczecina,
  • poznanie obiektów świadczących usługi związane z działalnością sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców Szczecina,
  • elementy hippiki,
  • spotkania ze specjalistami z dziedzin powiązanych z aktywnością ruchową (trener personalny, wybitni sportowcy, menadżerowie sportu, psycholog sportowy, genetyk, lekarz sportowy),
  o współpraca z Wydziałem Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia oraz Centrum Badań Strukturalnych Człowieka – udział w zajęciach genetyki, fizjologii, anatomii, antropologii oraz ćwiczeń praktycznych.
  • informatyka użytkowa w aktywności ruchowej
  • wykorzystanie technologii informatycznej w aspekcie prozdrowotnym,
  • tworzenie aplikacji informatycznych w treningu personalnym, turystyce i rekreacji,
  • poznanie technologii informatycznej wykorzystywanej w turystyce i szeroko pojętej rekreacji ruchowej.
 3. Blok zajęć fakultatywnych
  Oferta skierowana jest do uczniów, którzy interesują się szeroko pojętą aktywnością ruchową, chcących zdobywać umiejętności i wiadomości pozwalające po pomyślnym ukończeniu kursów otrzymać uprawnienia i możliwość pracy zarobkowej.
  • kurs młodszego ratownika (moduł I) lub ratownika (moduł II) (odpłatnie)
  • kurs sternika motorowodnego (odpłatnie)
  • kurs sędziego pływania (odpłatnie)
  • kurs wychowawcy kolonijnego (odpłatnie)
  • odbycie certyfikowanego stażu pomocnika instruktora pływania w szczecińskich prywatnych szkołach pływania (bezpłatnie)
  Dodatkową ofertą skierowaną do uczniów są:
  • obóz letni – z nauką podstaw windsurfingu, wspinaczki, żeglowania
  • obóz zimowy – z nauką bądź doskonaleniem jazdy na nartach, snowboardzie
 4. Model absolwenta
  Kontynuuje i twórczo rozwija umiejętności i wiadomości zdobyte we wcześniejszych etapach edukacji. Świadomie wybiera kierunki dalszego rozwoju. Zna dwa języki obce, potrafi wykorzystać zdobyte słownictwo w sprawnym komunikowaniu się. Potrafi nawiązać stosunki interpersonalne w kontakcie z przyszłym klientem. Potrafi wykorzystać wiedzę informatyczną w tworzeniu narzędzi przydatnych w karierze zawodowej. Potrafi stworzyć własną ścieżkę zawodową opartą o posiadaną wiedzę oraz uprawnienia i certyfikaty, jak również umiejętności zdobyte na kursach i zajęciach praktycznych.
  Blok programowy przewidziany do realizacji przez tą klasę gwarantuje sukces w procesie rekrutacyjnym do większości kierunków związanych z aktywnością ruchową.
  Program klasy przygotowuje do studiowania na kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe: Turystyka i Rekreacja, kierunek Wychowanie Fizyczne, Trenerskie, Fizjoterapia, Ratownictwa Medycznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego, Dietetyki, na kierunkach studiów przygotowujących do pracy w służbach mundurowych.
 5. Przewidzianym finalnym projektem wykonanym przez klasę o profilu aktywności ruchowej z elementami personalizacji oferty prozdrowotnej jest stworzenie gry miejskiej w oparciu o zdobyte umiejętności z zakresu historii miasta, informatyki, turystyki i sportu i lingwistycznej do wykorzystania na urządzeniach mobilnych w dwóch wersjach językowych. Projekt ma na celu wyzwolić kreatywność i pomysłowość młodych ludzi, a także propagować walory turystyczno-historyczne regionu.

1C KLASA PRZYRODNICZO-MEDYCZNA

PRZEDMIOTY POSZERZONE:
Biologia-od 2 półrocza kl.1
Chemia
Język angielski

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:
Język polski
Matematyka
Biologia
Język obcy nowożytny

 

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:
Historia i społeczeństwo
Język angielski w medycynie
Technologie informatyczneJĘZYKI OBCE:
Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
 • klasa o profilu przyrodniczo-medycznym skierowana jest do uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami medycznymi, przyrodniczymi i technicznymi na uczelniach wyższych,
 • stwarza możliwość kontynuowania nauki na kierunkach m.in. takich jak: analityka medyczna, psychologia zdrowia, biotechnologia, dietetyka, fizjoterapia, higiena dentystyczna, kosmetologia, pielęgniarstwo,
 • położnictwo, ratownictwo medyczne, biologia, kynologia, zootechnika, gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym, mikrobiologia stosowana, rybactwo, technologia żywności i żywienia człowieka,
 • zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności, chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, nanotechnologia, ochrona środowiska, technologia chemiczna,
 • priorytetem jest bardzo dobre przygotowanie do matury z biologii, chemii, języka obcego
 • od klasy drugiej nauka języka obcego „zawodowego” w zakresie nauk biologiczno- chemicznych,
 • klasa przyrodniczo-medyczna  objęta zostanie patronatem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, zapewniającego dalszą edukację najlepszym absolwentom XVI LO
 • będą regularnie uczestniczyć w zajęciach, laboratoriach i wykładach prowadzonych przez naukowców i studentów PUM i ZUT
 • klasa współpracująca z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziałem Nauk o Żywności i Rybactwa, Wydziałem Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Wydziałem Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
 • w ramach współpracy uczniowie uczestniczyć będą w warsztatach dydaktycznych, kołach naukowych, wykładach i prelekcjach prowadzonych przez pracowników naukowych w/w uczelni

ZAPRASZAMY