PROFILE KLAS

KLASA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA

PRZEDMIOTY POSZERZONE:
Matematyka
Informatyka
Język angielski
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:
Język polski
Matematyka
Informatyka
Język obcy nowożytny
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:
Grafika komputerowa / Programowanie komputerowe
Historia i społeczeństwo
JĘZYKI OBCE:
Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)
 

Chcesz studiować na uczelniach technicznych, ekonomiczno-biznesowych? Na kierunkach związanych z informatyką, matematyką, ekonometrią, ekonomią, finansami, zarządzaniem? Chcesz  pracować w banku, księgowości, w działach IT przedsiębiorstw, a może chcesz zajmować się grafiką komputerową? Ta klasa jest dla Ciebie!

Uczniowie klasy matematyczno-informatycznej:
 • realizować będą program informatyki zgodny z wytycznymi Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne,
 • zdobędą wiedzę w zakresie myślenia komputacyjnego i kodowania,
 • rozwiną umiejętności projektowania i przetwarzania obrazów cyfrowych,
 • zdobędą kluczowe umiejętności w aplikacjach do tworzenia prezentacji,
 • poznają efektywne metody pracy z programami użytkowymi,
 • nauczą się rozwiązywać zagadnienia matematyczne z wykorzystaniem narzędzi IT,
 • uczestniczyć będą w zajęciach prowadzonych przez naukowców i studentów US,
 • zrealizują internetowy program edukacyjny „IT Szkoła” prowadzony przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową,
 • uczestniczyć będą w olimpiadach i konkursach IT.

KLASA MATEMATYCZNO-PSYCHOLOGICZNA

KOGNITYWISTYCZNA

PRZEDMIOTY POSZERZONE:
Matematyka
Biologia
Język angielski
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:
Język polski
Matematyka
Biologia
Język obcy nowożytny
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:
Historia i społeczeństwo
Techniki informatyczne
PROPEDEUTYKA KOGNITYWISTYKI
(logika, filozofia, podstawy psychologii i komunikacji)
JĘZYKI OBCE:
Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)
 

Chcesz studiować na uczelniach technicznych, medycznych, humanistyczno-społecznych? Na kierunkach związanych z komunikacją społeczną, usprawnianiem komunikacji wykorzystującej nowoczesne technologie informacyjne? Na kierunkach związanych z branżą IT, branżą reklamową, z kreowaniem wizerunku firmy, na kierunkach inżynieryjnych, technicznych, informatycznych, a także psychologii czy socjologii? Ta klasa jest dla Ciebie!

Uczniowie klasy matematyczno-psychologicznej:
 • w rozszerzonym zakresie zdobędą wiedzę z biologii, matematyki oraz informatyki, filozofii, psychologii i kognitywistyki
 • zdobędą kompetencje w zakresie sztucznej inteligencji, kreatywności, logicznego i analitycznego myślenia, poznawczej aktywności ludzkiego umysłu
 • rozwiną umiejętności lingwistyczne
 • będą uczestniczyć w zajęciach, laboratoriach i wykładach prowadzonych przez naukowców i studentów Pomorskiego Uniwersytety Medycznego oraz  Uniwersytetu Szczecińskiego
 • priorytetem jest bardzo dobre przygotowanie do matury z matematyki, biologii, języka obcego
 • staną się  uczestnikami konkursów i olimpiad organizowanych przez uczelnie wyższe
 • będą kształtować własną  pomysłowość i kreatywność w podejmowanych działaniach i planowaniu własnej ścieżki do  kariery zawodowej.
W klasie realizowany będzie  eksperyment pedagogicznym „Myślę pozytywnie – działam kreatywnie”, adresowany do uczniów interesujących się działaniem ludzkiego umysłu, a bazujący na propedeutyce kognitywistyki. Klasa objęta patronatem Uniwersytetu Szczecińskiego.
KOGNITYWISTYKA, to dynamicznie rozwijającą się dziedzina wiedzy o poznawczej i komunikacyjnej aktywności człowieka, która łączy psychologię poznawczą, neurobiologię, filozofię umysłu, sztuczną inteligencję, lingwistykę, matematykę i informatykę. Jej celem jest zrozumienie działania umysłu ludzkiego, jego rozumowania, percepcji, pamięci, świadomości, emocji, wrażliwości moralnej, rozumienia języka itp.

KLASA REKREACYJNO-TURYSTYCZNA

PRZEDMIOTY POSZERZONE:
Biologia
Geografia
Język angielski
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:
Język polski
Matematyka
Geografia
Język obcy nowożytny
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:
Historia i społeczeństwo
Rekreacja ruchowa
Język angielski w medycynie
Technologie informatyczne
JĘZYKI OBCE:
Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)

Chcesz studiować na kierunkach: bezpieczeństwo, turystyka, hotelarstwo i sport, na kierunkach medycznych, przyrodniczych, pedagogicznych? Studiować m.in. wychowanie fizyczne, fizjoterapię, ratownictwo medyczne, zdrowie medyczne, ochronę środowiska, zdrowie publiczne, dietetykę? Ta klasa jest dla Ciebie!

Wymagania
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy o profilu rekreacyjno-turystycznym muszą posiadać podstawową umiejętność pływania, wykazać się brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania aktywności fizycznej, a także posiadać co najmniej ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły.
Uczniowie klasy rekreacyjno – turystycznej będą:
 • uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez naukowców oraz studentów ZUT oraz US
 • uczyć się języka angielskiego w medycynie
 • zdobywać uprawnienia i certyfikaty – ratownika wodnego, sternika motorowodnego, sędziego pływania, wychowawcy kolonijnego
 • uczestniczyć w obozach letnich z nauką podstaw windsurfingu, żeglarstwa, wspinaczki oraz obozach zimowych z nauką bądź doskonaleniem jazdy na nartach, snowboardzie
 • spotykać ze specjalistami takimi jak trener personalny, wybitni sportowcy, menadżerowie sportu, psycholog sportowy, genetyk, lekarz sportowy,
 • realizować blok zajęć fakultatywnych z zakresu edukacji prozdrowotnej, turystyki regionalnej, informatyki użytkowej w aktywności ruchowej.
Przedmioty dodatkowe
 • blok zajęć edukacji prozdrowotnej:
  - aerobic, aqua aerobic , fitness, cross fit, zdrowy kręgosłup,
  - elementy treningu siłowego, układanie prostych programów treningu siłowego,
  - zagadnienia z dietetyki, odnowy biologicznej, odżywiania, suplementacji,
  - zagadnienie z fizjoterapii i masażu,
  - elementy ratownictwa przedmedycznego,
  - elementy ratownictwa wodnego,
  - elementy wspinaczki – ścianka wspinaczkowa, park linowy, survival,
  - turystyka regionalna – kajakarstwo, żeglarstwo, łyżwiarstwo, turystyka piesza,
  - szlaki historyczno-turystyczne Szczecina,
  - poznanie obiektów świadczących usługi związane z działalnością sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców Szczecina,
  - elementy hippiki,
  - spotkania ze specjalistami z dziedzin powiązanych z aktywnością ruchową (trener personalny, wybitni sportowcy, menadżerowie sportu, psycholog sportowy, genetyk, lekarz sportowy),
  - współpraca z Wydziałem Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia oraz Centrum Badań Strukturalnych Człowieka – udział w zajęciach genetyki, fizjologii, anatomii, antropologii oraz ćwiczeń praktycznych
 • informatyka użytkowa w aktywności ruchowej:
  -  wykorzystanie technologii informatycznej w aspekcie prozdrowotnym,
  - tworzenie aplikacji informatycznych w treningu personalnym, turystyce i rekreacji,
  - poznanie technologii informatycznej wykorzystywanej w turystyce i szeroko pojętej rekreacji ruchowej.
 • blok zajęć fakultatywnych
  oferta skierowana jest do uczniów, którzy interesują się szeroko pojętą aktywnością ruchową, chcących zdobywać umiejętności i wiadomości pozwalające - po pomyślnym ukończeniu kursów -otrzymać uprawnienia i możliwość pracy zarobkowej:-- kurs młodszego ratownika (moduł I) lub ratownika (moduł II) (odpłatnie)
  - kurs sternika motorowodnego (odpłatnie)
  - kurs sędziego pływania (odpłatnie)
  - kurs wychowawcy kolonijnego (odpłatnie)
  - odbycie certyfikowanego stażu pomocnika instruktora pływania w szczecińskich prywatnych szkołach pływania (bezpłatnie)
 • Dodatkową ofertą skierowaną do uczniów są:
  - obóz letni – z nauką podstaw windsurfingu, wspinaczki, żeglowania
  - obóz zimowy – z nauką bądź doskonaleniem jazdy na nartach, snowboardzie
 
 

KLASA PRZYRODNICZO-MEDYCZNA

PRZEDMIOTY POSZERZONE:
Biologia
Chemia
Język angielski
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:
Język polski
Matematyka
Biologia
Język obcy nowożytny
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:
Historia i społeczeństwo
Język angielski w medycynie
Technologie informatyczne

 

JĘZYKI OBCE:
Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)
 

Chcesz studiować na uczelniach przyrodniczych i medycznych? Na kierunkach: analityka medyczna, psychologia zdrowia, biotechnologia, dietetyka, fizjoterapia, higiena dentystyczna, kosmetologia, farmacja, ratownictwo medyczne, biologia, kynologia, zootechnika, mikrobiologia stosowana, technologia żywności, inżynieria chemiczna, nanotechnologia, ochrona środowiska i wielu innych? Ta klasa jest dla Ciebie!

Uczniowie klasy przyrodniczo-medycznej:
 • uczestniczyć będą w zajęciach, laboratoriach i wykładach prowadzonych przez naukowców oraz studentów PUM i ZUT
 • staną się uczestnikami konkursów i olimpiad organizowanych przez uczelnie wyższe i inne organizacje naukowe
 • objęci zostaną autorskim programem „Język angielski w medycynie”
 • zdobędą uprawnienia i kwalifikacje z zakresu ratownictwa oraz poznają łacinę w naukach przyrodniczych
 • rozwiną pasje i zdobędą wiedzę w zakresie nauk biologicznych i medycznych.
Opis klasy
·         klasa objęta patronatem Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego
·         w ramach współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziałem Nauk o Żywności i Rybactwa, oraz Wydziałem Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, uczniowie uczestniczą w warsztatach dydaktycznych, projektach naukowych, wykładach i prelekcjach prowadzonych przez pracowników naukowych w/w uczelni
·         klasa skierowana jest do uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami medycznymi, przyrodniczymi i technicznymi na uczelniach wyższych lub w pracy zawodowej
·         stwarza możliwość kontynuowania nauki na kierunkach m.in. takich jak: analityka medyczna, psychologia zdrowia, biotechnologia, dietetyka, fizjoterapia, higiena dentystyczna, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, biologia, kynologia, zootechnika, gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym, mikrobiologia stosowana, rybactwo, technologia żywności i żywienia człowieka, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności, chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, nanotechnologia, ochrona środowiska, technologia chemiczna,
·         priorytetem jest bardzo dobre przygotowanie do matury z biologii, chemii, języka obcego
·         od klasy drugiej nauka języka angielskiego „zawodowego” w zakresie nauk biologiczno- chemicznych.

ZAPRASZAMY